Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Hoewel de informatie op de website van Dirk Rottiers bv (Q-service) met de grootst mogelijke zorgzaamheid wordt samengesteld en wij streven naar de grootste mate van volledigheid en juistheid, kan Dirk Rottiers bv geen garantie geven dat de website foutloos is. Dirk Rottiers bv behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te veranderen, aan te vullen of te verwijderen.
Wij zullen géén artikelen terugnemen die gebruikt zijn, zulks ter beoordeling van Dirk Rottiers bv.

In geval van garantie : bewaar de originele verpakking van de artikelen, verwijder geen labels en zorg voor een goede verpakking bij een eventuele retourzending.
Dirk Rottiers bv is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website, noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de aankoop en gebruik van de aangeboden onderdelen, accessoires en/of overige goederen. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Mocht er na de bestelling iets niet correct zijn wordt u daar onmiddellijk van op de hoogte gebracht en heeft u steeds de mogelijkheid de bestelling te annuleren met onmiddellijke terugbetaling.

Q-service is een dienst van Dirk Rottiers bv

Algemene voorwaarden Artikel

1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van Dirk Rottiers bv, een bvba met maatschappelijke zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos (België), BTW BE 0806.286.962, RPR Kapelle-op-den-Bos, (hierna genoemd 'Q-service’ ) biedt haar klanten de mogelijkheid om via www.q-service.be online aan te kopen.  
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het q-service assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij q-service.De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW tenzij andersvermeld. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

 Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.Ondanks het feit dat de cataloog en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.Wanneer U specifieke vragen heeft over b.v. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze q-service klantendienst (zie artikel 14).Q-service is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Q-service is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door q-service. Q-service is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

 Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het q-service assortiment online aan te kopen.De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van q-service. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. De klant heeft de keuze tussen verschillende betaalwijzen.

 Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van q-service. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van q-service te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

 Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover q-service beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt q-service zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 Artikel 7: Klachten

 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 Artikel 8: Garantie

 a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Gedurende deze periode verbindt q-service zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Q-services behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de q-service klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan q-service. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.       De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :

De consument heeft het recht aan q-service mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, tenzij het voor hem speciaal besteld product is. Dit zal vermeld worden op de bestelbon onder noemer ‘Niet terug te sturen’.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de q-service klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun  kosten terug bezorgen aan q-service. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of speciaal besteld

- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

 Artikel 10: Privacy

Q-service verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van q-service of q-service toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van q-service bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat q-service uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Voor meer info vraag het privacy-charter van q-service of ga naar www.q-service.be. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.Het nalaten op gelijk welk moment door dirk Rottiers bv om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.  

Artikel 12: Q-service Klantendienst

De q-service klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 475 44 33 15. 

 Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Dirk Rottiers bv. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Dirk Rottiers bv kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop